2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Mediateka v Plzni
studie


Místo: Sladová, Plzeň - Slovany,
ČR
Projekt: 2012
Vystaveno: Virtuální Plzeň -
výstava 11. - 12. 2013


Mediatéka a archiv jsou umístěny
v areálu bývalého pivovaru Světovar na východním předměstí Plzně. Areál, jenž byl dlouhá léta nevyužíván, by měl opět získat nové uplatnění. Měly by zde vzniknout nové administrativní a bytové prostory, ale i výstavní a divadelní sály, zkušebny a muzea.

Mediatéka s archivem hmotově uzavírá západní hranu severního pivovarského nádvoří. Jednoduchá pravidelně členěná hmota objektu nenásilně navazuje na původní pivovarské objekty z 30. let 20. století.
Budova v sobě spojuje dvě instituce, jejichž primární funkcí je poskytování informací. Logika tohoto spojení spočívá i v zajištění jednotného a fungujícího zázemí pro obě instituce. Zvyšuje se tak především atraktivita samotného archivu, které bývají v českých podmínkách umístěny v nedůstojných prostorách, což je bohužel v jasném protikladu k váženosti této instituce v jiných evropských zemích.

Budova je funkčně členěna do tří částí. Podzemí je plně věnováno skladovacím plochám a technickému zázemí. Vstupní podlaží je tvořeno recepcí s drobným výstavním prostorem, studovnou archivu, kancelářemi a příjmem tiskovin. Hlavní, nadzemní, vertikální hmota objektu s vloženým mezonetem je věnována mediatéce. Mediatéka nabízí širokou nabídku tištěných a digitálních médií, prostor ke studiu i k odpočinku. Pro zajištění maximálního komfortu návštěvníků je v mediatéce i drobná kavárna.

Prvkem určujícím jasnou tvář celého objektu je samotná konstrukce. Podzemí a první nadzemní podlaží, ale i vložený mezonet druhého nadzemního podlaží jsou tvořeny železobetonovým sloupovým systémem vyztuženým dvěma železobetonovými jádry, která v sobě sdružují komunikace a vedení technických rozvodů. Zastřešení objektu je neseno ocelovou konstrukcí. Vertikálními nosnými prvky jsou sloupy ve tvaru písmene „v“, horizontálním prvkem je Vierendeelův nosník se základním rastrem jeden metr.